SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Mem Nguyễn Thị

Khất thực mùa dịch covid

 
chim muông rừng rú
ăn kiến ăn sâu
người tìm hoa mầu
ăn dơi ăn rắn

hạt nhân gieo ngắn
hạt quả mênh mang
từ rừng từ hang
hạn dầy cộng nghiệp

thành, trụ, hoại, diệt
vạn pháp xoay quanh
mê ảnh vận hành
tâm sinh vạn hóa

giữa ngày nắng chóa
chân trần thong dong
niệm nguyện trong lòng
độ đời muôn ngõ

chú chó bé nhỏ
hồn nhiên theo thầy
nghe kinh nghe chầy
một ngày bỗng ngộ
bệnh lão tử sinh

Mem Nguyễn Thị
30/8/202

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020