SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

Tranh duyên vẽ

 

1

Mùa cách ly 2.
acrylic on canvas.
08.2020. duyên.

  

2

Thu 2020
acrylic on canvas.
10.2020. duyên.

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020